Thư viện tài liệu
Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững...
 Hội nghị thượng đỉnh trái đất về

Hội nghị thượng đỉnh trái đất về môi trường và phát triển tổ chức ở Rio de Janeiro (Braxin) năm 1992 và Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững tổ chức ở Johannesburg (Cộng hòa Nam Phi) năm 2002, đã xác định “phát triển bền vững” là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển, gồm: phát triển kinh tế (nhất là tăng trưởng kinh tế), phát triển xã hội (nhất là thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xóa đói, nghèo và giải quyết việc làm) và bảo vệ môi trường (nhất là xử lý, khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường; phòng chống cháy và chặt phá rừng; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên). Tiêu chí để đánh giá sự phát triển bền vững là sự tăng trưởng kinh tế ổn định; thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội; khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao được chất lượng môi trường sống. Cũng tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất về môi trường và phát triển của tổ chức ở Rio de Janeiro (Braxin) năm 1992, 179 nước tham gia Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Rio de Janeiro về môi trường và phát triển, bao gồm 27 nguyên tắc cơ bản và Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21) về các giải pháp phát triển bền vững cho toàn thế giới trong thế kỷ 21.

Ngày 17/8/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Trong thời gian qua, pháp luật chưa thể hiện đầy đủ các yêu cầu của phát triển bền vững theo Quyết đinh số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 do chưa thật sự chú ý lồng ghép nội dung phát triển bền vững vào từng giai đoạn của quá trình xây dựng pháp luật. Trong bối cảnh như vậy, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay là rất cần thiết và mang tính cấp bách, nhằm góp phần quan trọng vào việc cải tiến, đổi mới quy trình và nội dung xây dựng, hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Cuốn sách chuyên khảo “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay” được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu do PGS.TS. Nguyễn Văn Động chủ biên là thành quả đáng trân trọng và ghi nhận.

Từ góc độ lý luận, nhóm tác giả đã phân tích, làm rõ được nhiều vấn đề quan trọng và cấp thiết đối với việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững như: cơ sở kho