Thư viện tài liệu
Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững...
 Hội nghị thượng đỉnh trái đất về

Hội nghị thượng đỉnh trái đất về môi trường và phát triển tổ chức ở Rio de Janeiro (Braxin) năm 1992 và Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững tổ chức ở Johannesburg (Cộng hòa Nam Phi) năm 2002, đã xác định “phát triển bền vững” là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển, gồm: phát triển kinh tế (nhất là tăng trưởng kinh tế), phát triển xã hội (nhất là thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xóa đói, nghèo và giải quyết việc làm) và bảo vệ môi trường (nhất là xử lý, khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường; phòng chống cháy và chặt phá rừng; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên). Tiêu chí để đánh giá sự phát triển bền vững là sự tăng trưởng kinh tế ổn định; thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội; khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao được chất lượng môi trường sống. Cũng tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất về môi trường và phát triển của tổ chức ở Rio de Janeiro (Braxin) năm 1992, 179 nước tham gia Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Rio de Janeiro về môi trường và phát triển, bao gồm 27 nguyên tắc cơ bản và Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21) về các giải pháp phát triển bền vững cho toàn thế giới trong thế kỷ 21.

Ngày 17/8/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Trong thời gian qua, pháp luật chưa thể hiện đầy đủ các yêu cầu của phát triển bền vững theo Quyết đinh số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 do chưa thật sự chú ý lồng ghép nội dung phát triển bền vững vào từng giai đoạn của quá trình xây dựng pháp luật. Trong bối cảnh như vậy, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay là rất cần thiết và mang tính cấp bách, nhằm góp phần quan trọng vào việc cải tiến, đổi mới quy trình và nội dung xây dựng, hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Cuốn sách chuyên khảo “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay” được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu do PGS.TS. Nguyễn Văn Động chủ biên là thành quả đáng trân trọng và ghi nhận.

Từ góc độ lý luận, nhóm tác giả đã phân tích, làm rõ được nhiều vấn đề quan trọng và cấp thiết đối với việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững như: cơ sở khoa học trong các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về phát triển bền vững và việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở nước ta; mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa phát triển bền vững với xây dựng, hoàn thiện pháp luật; cách thức xác định các yếu tố phát triển bền vững trong nội dung pháp luật và lồng ghép chúng vào quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn đánh giá mức độ bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật; hài hòa hóa pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật trước yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Các tác giả của chuyên khảo này đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế, xã hội của đất nước với những số liệu điều tra xã hội học phong phú, qua đó nhận diện được ưu, nhược điểm và những nguyên nhân của chúng, đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới, cải tiến quy trình và nội dung xây dựng, hoàn thiện pháp luật theo hướng đảm bảo phát triển bền vững của nước ta.

Cuốn sách chuyên khảo “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay” được phát triển từ nhiệm vụ khoa học do Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp chủ trì. Đây là một công trình khoa học công phu, nghiêm túc, có chất lượng và có giá trị đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy pháp luật và xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong bối cảnh đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

(23/10/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: