Văn bản nghiệp vụ mới
Ngày ban hành   Từ ngày date picker   Đến ngày date picker
Số văn bản
Tên văn bản
Nội dung
 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản

71/2014/NĐ-CP

01/06/2015

NĐ quy định chi tiết luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

68/2014/QH13

01/06/2015

Luật doanh nghiệp

67/2014/QH13

01/06/2015

Luật đầu tư

65/2014/QH13

01/06/2015

Luật nhà ở

62/2014/QH13

01/06/2015

Luật tổ chức Tòa án nhân dân

10/2015/NĐ-CP

01/06/2015

NĐ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

07/2015/NĐ-CP

01/06/2015

NĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hội đồng cạnh tranh

02/2015/NQ-HĐTP

01/06/2015

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

01/2015/NQ-HĐTP

01/06/2015

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

119/2014/NĐ-CP

31/03/2015

NĐ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động, luật dạy nghề, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

Trang trước 1 2 3 ... Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: