Thư viện tài liệu
So sánh Luật hôn nhân và gia đình
 Luật Hôn nhân và gia đình 201

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014 thay thế cho Luật Hôn nhân và gia đình 2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật năm 2014 ngoài việc kế thừa các quy định của Luật năm 2000 và loại bỏ những quy định khoog còn phù hợp thì đồng thời cũng được bổ sung một số quy định mới mà đặc biệt là quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và được bố cục lại cho phù hợp với từng nhóm quan hệ nhằm bảo đảm tính logic, hợp lý.

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình mới, cuốn sách đã ra đời với bố cục ba phần :

Phần I : So sánh Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và năm 2014

Phần II : Các văn bản pháp luật dân sự, hôn nhân, gia đình mới nhất

Phần III : Một số quy định về tăng cường hoạt động kiểm sát đối với việc giải quyết án dân sự và hôn nhân.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/11/2020)

 

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: