Thư viện tài liệu
Mô hình xây dựng Pháp Luật trong Nhà Nước pháp quyền......
 Hoàn thiện hệ thống pháp luật đá

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa từ lâu đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Nhà nước Việt Nam. Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 ban hành theo Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 là một trong những minh chứng cho khẳng định ấy. Qua hơn 10 năm thực hiện, Chiến lược đã mang lại nhiều thành tựu phát triển quan trọng cho hệ thống pháp luật của đất nước. Tuy nhiên, xét ở nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau, pháp luật của đất nước vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt ra. Nhìn tổng thể, hệ thống pháp luật chứa đựng khá nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, nhiều quy định thiếu phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng này chính là do mô hình xây dựng pháp luật chưa phù hợp, đặc biệt là ở thành tố xây dựng và phân tích chính sách, sự tham gia của công chúng vào quy trình xây dựng chính sách và pháp luật cũng như cơ chế trách nhiệm của tổ chức soạn thảo. Chất lượng của hệ thống pháp luật phù thuộc rất nhiều vào mô hình xây dựng pháp luật, chính vì thế, hoàn thiện mô hình xây dựng pháp luật cần được đặc biệt chú trọng trong việc thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Trong bối cảnh đó, chuyên khảo “Mô hình xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền - Từ lý luận đến thực tiễn” rất có ý nghĩa. Chuyên khảo chứa đựng những phân tích lý luận và thực tiễn về mô hình xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền nói chung và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng, những đề xuất đáng được cơ quan xây dựng pháp luật của đất nước tham khảo và áp dụng.
- Mục lục
Chương I. Những vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền và pháp luật trong nhà nước pháp quyền
Chương II. Mô hình xây dựng pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới
Chương III. Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chương IV. Mô hình xây dựng pháp luật ở Việt Nam qua các thời kỳ phát triển
Chương V. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình xây dựng pháp luật trong giai đoạn hiện nay
Chương VI. Phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Chương VII. Hoàn thiện việc xây dựng pháp luật theo mô hình trước mắt và các yếu tố chuyển tiếp mô hình tương lai
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(7/1/2021)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: