Thư viện tài liệu
Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp...
 Trong quá trình lãnh đạo công cu

Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác cán bộ, trong đó chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ tư pháp đã có bước phát triển mới về chất lượng và số lượng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, song vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định, vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu của đời sống xã hội. Nghị quyết  số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tưu pháp đến năm 2020 nhận định : “Đội ngữ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp còn thiếu; trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị của một bộ phận cán bộ còn yếu, thậm chí có một số cán bộ sa sút về phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp”. Bên cạnh đó, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong nghiên cứu luật pháp quốc tế phục vụ cho yêu cầu công tác của đội ngũ cán bộ tư pháp cũng còn hạn chế làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; một số vấn đề lien quan đến xét xử các vụ án có yếu tố nước ngaofi, sở hữu trí tuệ, thương mại quốc tế, các loại tội phạm xuyên quốc gia còn bất cập. Đó là chưa kể yêu cầu xây dựng đạo đức nghề nghiệp tư pháp cũng rất đặc thù, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Đảng cầm quyền. Công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu, việc xây dựng được một số đội ngũ cán bộ tư pháp có trình độ, có năng lực toàn diện và phẩm chất tốt để giải quyết tốt những yêu cầu do công cuộc cải cách tư pháp đặt ra trong thời kỳ hội nhập quốc tế là một yêu cầu bức thiết. Do vậy, nghiên cứu có hệ thống quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp để có cách nhìn toàn diện về thành công, hạn chế, đúc kết những kinh nghiệm có thể vận dụng vào thực tiễn cải cách tư pháp hiện nay. Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, các nhà nghiên cứu, đồng thời góp phần làm giàu thêm tư liệu về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp gắn với cải cách tư pháp, cuốn sách này đã ra đời.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(4/11/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: