Thư viện tài liệu
So sánh BLHS năm 1999 với BLHS năm 2015
 Bộ luật hình sự đã được Quốc hội

            Bộ luật hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, sửa đổi, bổ sung ngày 20/6/2017. Theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngàu 01/01/2018. Bộ luật này thay thế Bộ luật Hình sự được Quốc hội kjoas X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngàu 21/12/1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Bộ luật mới đã có kế thừa và phát triển một bước pháp luật hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, là công cụ sác bén trong đấu tranh phòng và trống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Để triển khai thi hành Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự và để giúp bạn đọc, đặc biệt là Học viên, Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, Hội thẩm, Luật sư và những người tham gia tố tụng nghiên cứu, học tập, áp dụng Luật Hình sự được thuận tiện, chính xác. GS.TS.Trần Minh Hưởng (chủ biên) đã so sánh Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) Với bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 tương ứng với từng điều khoản để chỉ ra những điểm kế thừa, điểm mới và điểm sửa đổi, bổ sung của Luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2017.

Bằng tâm huyết và sự đầu tư thời gian, công sức rất công phu của nhóm tác giả trong việc rà soát kỹ từn phần, từng chương, mục, điều, khoản, điểm, câu, chữ… của cả hai bộ luật, nhóm tác giả đã tìm ra và chỉ rõ bằng cách gạch chân những điểm mới và những điểm sửa đổi,bổ sung của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 so với bộ luật Hình sự năm 1999. Nhờ đó mà cuốn sách này có giá trị to lớn, không cgir giúp những nghười nghiên cứu luật, những người tham gia tố tụng hình sự dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiền tìm ra, nắm bắt và vận dụng chính xác những điểm kế thừa, điểm mới và những điểm sửa đổi bổ sung của bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 góp phần xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không hàm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, cá nhân và áp dụng đúng những quy định có lợi hoặc không có lợi cho bị can, bị cáo, nhất là những quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xoá án tích; xoá bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xoá án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

“So sánh Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) với Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017” là cuốn sách không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sách và bổ ích.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: