Chánh án TANDTC

Chánh án TANDTC
NGUYỄN HÒA BÌNH

Bài phát biểu khai mạc Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 của Đồng chí Trương Hòa Bình, ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄ

            Kính thưa Đồng chí Uông Chu Lưu, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

            Kính thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý!

            Thưa toàn thể các đồng chí!

            Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, hôm nay, trong không khí phấn khởi kỷ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; đồng thời, hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân lập nhiều thành tích xuất sắc hướng tới chào mừng Đại lễ 1000 Thăng Long- Hà Nội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tòa án nhân dân tối cao tiến hành Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2. Thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn Đồng chí Uông Chu Lưu đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chỉ đạo Đại hội. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và thành phố Hà Nội, các đồng chí đại biểu và các vị khách quý đã đến dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2.

            Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ tiêu biểu, các đồng chí chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến xuất sắc và toàn thể cán bộ, công chức trong ngành Tòa án nhân dân. Xin gửi tới toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

            Thưa toàn thể các đồng chí!

            Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước ta về thi đua khen thưởng như Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Luật thi đua khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thi đua khen thưởng và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng, dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, thời gian qua, ngành Tòa án nhân dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong ngành theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 5 năm qua, trên cở sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng đề ra tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, ngành Tòa án nhân dân đã phát động phong trào thi đua xuyên suốt là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “ Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua này, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân địa phương và Tòa án quân sự các cấp đã chủ động lập kế hoạch công tác thi đua khen thưởng theo giai đoạn từng năm và các dịp kỷ niệm, chào mừng các ngày Lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước với từng nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể trên các mặt công tác để quán triệt tới tất cả các tập thể, cá nhân thống nhất thực hiện. Các cụm thi đua trong ngành đã tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký, giao kết thi đua giữa các đơn vị trong cụm, chú trọng việc theo dõi, kiểm tra, tổng kết các phong trào thi đua, làm tốt việc bình xét và đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc. Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tòa án nhân dân, các đơn vị và bộ phận chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng ở Tòa án các cấp đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo ngành Tòa án nhân dân trong việc xây dựng, phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng, biểu dương, duy trì và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong ngành Tòa án nhân dân làm hạt nhân của phong trào thi đua trong toàn ngành. Trên thực tế, việc tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua được phát động trong những năm qua đã có tác dụng tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy toàn ngành Tòa án nhân dân tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu công tác của ngành như không ngừng nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án; hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót do lỗi chủ quan của Tòa án; đảm bảo giải quyết, xét xử các vụ án trong thời hạn luật định; từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tuyển chọn, sử dụng và luân chuyển cán bộ; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể thao, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, đóng góp ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của ngành đề ra và được khen thưởng các hình thức cao của Nhà nước và Chính phủ, thực sự là những bông hoa, tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công chức của ngành nhân rộng, học tập và noi theo.


            Thưa toàn thể các đồng chí!

            Đại hội thi đua yêu nước lần thứ hai của ngành Tòa án nhân dân được tổ chức trong bối cảnh toàn thể cán bộ, công chức Tòa án các cấp sôi nổi tiến hành các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành và hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần này là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước của ngành Tòa án nhân dân, thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong 65 năm xây dựng và trưởng thành vừa qua. Với nội dung trọng tâm là tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của ngành Tòa án nhân dân trong 5 năm từ năm 2005 đến năm 2010, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được; xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của ngành Tòa án nhân dân trong thời gian tới, trên cơ sở đó tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, Đại hội lần này cũng là dịp để chúng ta tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị trong ngành và các cụm thi đua; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của ngành ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của ngành.

            Với ý nghĩa, nội dung và những nhiệm vụ quan trọng nêu trên của Đại hội, Tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2.

            Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

            Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.