Chánh án TANDTC

Chánh án TANDTC
NGUYỄN HÒA BÌNH

Các lãnh đạo tiền nhiệm

Phó Chánh án TANDTC
Quyền Chánh án TAND TC

Trần Công Tường

Chánh án
Tòa án nhân dân tối cao

Phạm Văn Bạch

Ủy viên BCH TƯ Đảng

Chánh án TAND tối cao

Phạm Hưng

Chánh án
Tòa án nhân dân tối cao

Trịnh Hồng Dương

Ủy viên BCH TƯ Đảng
Chánh án TAND tối cao

Nguyễn Văn Hiện

Ủy viên Bộ Chính trị
Chánh án TAND tối cao

Trương Hòa Bình