Chánh án TANDTC

Chánh án TANDTC
NGUYỄN HÒA BÌNH

Đoàn kiểm tra của Ban bí thư Trung ương Đảng: Triển khai kế hoạch kiểm tra, giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW tại các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc

KẾT LUẬN

KẾT LUẬN

của đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị giao ban các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

(Bắc Kạn, 22.11.2012)

Thưa các đồng chí !

Sau một buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị giao ban các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hội nghị của chúng ta đã dành nhiều thời gian nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị của đại diện lãnh đạo 15 tỉnh tham dự Hội nghị. Nội dung các báo cáo đã đề cập khá đầy đủ các vấn đề cơ bản trong thực hiện Chỉ thị, nhất là những vấn đề mới, những kết quả gần đây nhất, những đề xuất, kiến nghị của cơ sở với Trung ương để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.

Hội nghị của chúng ta đã nhận được sự tham gia tích cực tham gia, thảo luận của tất cả các đại biểu, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao. Để kết thúc Hội nghị giao ban, tôi phát biểu một số điểm có tính  kết luận và định hướng như sau:

Thưa các đồng chí,

Sau một năm rưỡi, tính từ ngày ban hành Chỉ thị đến nay (tháng 5-2011 đến tháng 10-2012), trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại..., có thể nói toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, làm nhiều việc để thực hiện các nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị. Đối với 15 tỉnh khu vực miền núi, trung du phía Bắc, các đồng chí đã chấp hành nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tiếp tục thực hiện Chỉ thị một các toàn diện, thống nhất, liên tục và đạt được những kết quả tốt. Khái quát chung lại có một số điểm chính sau:

 Một là, việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc. Các địa phương đều đã tổ chức các hội nghị quán triệt, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai trong toàn đảng bộ.  

Hai là, trên cơ sở các quy định, văn bản hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, các ban, ngành có liên quan, Ban Thường vụ các tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Những văn bản đó đã tạo điều kiện để đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ba là, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các tỉnh ủy đã chuyển tiếp có kết quả từ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước đây thành thành công việc thường xuyên quan trọng. Cấp ủy, bí thư cấp ủy các cấp đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, thành lập bộ phận giúp việc và ban hành quy chế hoạt động..., để giúp cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị.

Bốn là, theo báo cáo của các đơn vị cho thấy, nhiều nơi đã thể hiện nỗ lực chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức tổ chức thực hiện, cụ thể hóa  các nội dung nêu trong Chỉ thị. Các công việc chính, như đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ theo chủ đề chung của năm, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, ngành...; chọn cơ quan, đơn vị để chỉ đạo điểm; rà soát, bổ sung cụ thể hóa những tiêu chuẩn đạo đức phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực đạo đức, lối sống để xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị ở các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn tự kiểm tra; chỉ đạo công tác tuyên truyền bằng những hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, nhân dân...

Chúng ta phát hiện được nhiều mô hình hay, cách làm tốt và nhiều các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Qua kiểm tra tại hai tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên và nghe báo cáo tham luận của các tỉnh, chúng tôi xin nhấn mạnh một số mô hình hay như:

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng qua việc gắn tổ chức học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên... Vì vậy đã khắc phục được tình trạng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác như một phong trào, lúc rộ lên, lúc im ắng, trên có thúc, dưới mới làm, mang tính hình thức...

- Một số ngành, đoàn thể các địa phương đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03 vào giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc hoặc nổi lên cần giải quyết..., nên đã tạo nên được những kết quả cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên nhân dân.

- Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 năm 2012, lựa chọn đúng điểm xuất phát để từ đó từng tổ chức cơ sở Đảng và từng cán bộ, đảng viên làm căn cứ để xây dựng chuẩn mực đạo đức cho mình và đăng ký việc học tập và làm theo Bác vừa đúng với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của từng tỉnh, vừa phù hợp với thực tế địa phương và khả năng của cá nhân cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Quy định nhiều địa phương về yêu cầu tự giác thực hiện trách nhiệm “nêu gương”; yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải gần dân để “lắng nghe” ý kiến nhân dân theo lời dạy của Bác

- Xác định rõ: việc học tập và làm theo là từ học tập, làm theo những việc cụ thể, hàng ngày; việc đăng ký thực hiện “nêu gương” phải được công bố công khai, được nhân dân giám sát và định kỳ đánh giá.

- Lựa chọn điểm xuất phát là “việc làm theo”, trong đó phải nhận diện đúng ý nghĩa của việc làm theo đã đăng ký để có báo cáo vào thời gian qui định của cấp ủy cấp trên.

Thay mặt Ban Bí thư và Đoàn kiểm tra, tôi xin tuyên dương các mô hình hay, cách làm tốt và những điển hình cá nhân, tập thể qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã được nhắc tới trong buổi giao ban ngày hôm nay, hoặc còn chưa được nhắc tới, cần được tiếp tục phát hiện, biểu dương. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

Tôi cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự Hội nghị liên hệ trực tiếp với các địa phương, thực hiện các phóng sự, bài viết về những mô hình hay, cách làm tốt và những gương điển hình, tạo tác động lan tỏa trong xã hội, vừa để biểu dương cái tốt, vừa để phê phán những cái xấu. Đó cũng là một cách thiết thực để thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Năm là, việc sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng đã được chú trọng, gắn với tổ chức giao lưu, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng ở các đơn vị, tạo điều kiện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các địa phương.

Sáu là, việc kiểm tra đôn đốc thực hiện được quan tâm, tiến hành định kỳ, thường xuyên. Ngoài việc thực hiện tốt các yêu cầu kiểm tra, kết luận kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương, các đồng chí đã chủ động tiến hành kiểm tra ở các địa phương, đơn vị trực thuộc, đồng thời giao cho bộ phận giúp việc thường xuyên kiểm tra thực hiện Chỉ thị tại cơ sở. Các hoạt động kiểm tra đã góp phần quan trọng để việc thực hiện Chỉ thị trở thành công việc thường xuyên, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được, vẫn còn nổi lên một số mặt hạn chế. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Chỉ thị ở một số đơn vị còn chậm. Trong nhận thức, một số cấp ủy chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, do vậy lúc đầu nhiều nơi còn sự lúng túng, nhất là trong việc đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên. Một số nội dung trong Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, như Quy định về kiểm tra, giám sát (Quy định 55-QĐ/TW), Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (Quy định 101-QĐ/TW)... còn chậm được cụ thể hóa, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973-CT/TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ chưa được coi trọng đúng mức.

Những kết quả bước đầu và hạn chế nêu trên cần được nhìn nhận, đánh giá đúng mức độ, những biểu hiện cụ thể, tác động của chúng để khắc phục.

Thưa các đồng chí,

Qua ý kiến tham luận của các tỉnh tham gia Hội nghị, có những ý kiến rất hay, rất sâu sắc. Tuy nhiên, cũng có những nơi, các đồng chí làm tốt, nhưng báo cáo còn chưa lột tả hết được những kết quả trong thực tế, chưa nêu hết được rõ ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 03 đối với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương các đồng chí. Mặc dù vậy, tất cả các đồng chí đều tỏ rõ sự tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội, đi vào chiều sâu, mang lại những kết quả thiết thực.

Tôi đề nghị các địa phương tập trung bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo để chuẩn bị báo cáo tổng kết năm, theo tinh thần đánh giá đúng thực chất, khách quan những kết quả, hạn chế và kinh nghiệm thu được; đồng thời tham mưu, đề xuất với Ban Bí thư những cách làm hay, có hiệu quả, thiết thực, nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Trong khi toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tháng 01/2012, Hội nghị Trung ương 4, khóa XI đã bàn và ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Khẳng định những thành tựu cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết cũng đã chỉ ra rằng: “...Công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.

Nghị quyết đã chỉ ra ba nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng và xác định các nhóm giải pháp, trong đó giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp thứ tư về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là: "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả".

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI nói riêng. Chúng ta cần quán triệt rõ, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có mặt trong tất cả các giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Điều đó thể hiện rõ trong mục đích của đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo Chỉ thị 03-CT/TW học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước hết và trọng tâm là để xây dựng Đảng, và được bắt đầu từ trong Đảng. Các giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4: từ nhóm giải pháp về tự phê bình, phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; đến nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đều là sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, không chỉ là một giải pháp quan trọng, mà còn giúp thực hiện tốt các giải pháp khác đã được xác định trong Nghị quyết của Trung ương.

Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Trung ương của Đảng đã xây dựng và ban hành nhiều quy định, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết. Thực hiện các văn bản đó là nhiệm vụ chung của cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng.

Sắp tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực tác động vào nước ta, cùng với những khó khăn, phức tạp về kinh tế - xã hội ở trong nước, trong đó có cả nguyên nhân từ những hạn chế, yếu yếu kém, khuyết điểm của chúng ta, cần nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và coi việc thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 là một trong những giải pháp cơ bản để vượt qua, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Để thực hiện tốt định hướng nêu trên, tôi nhấn mạnh một số công việc cần tập trung trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, như sau:

Một là, về công tác chỉ đạo, cấp ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy, Ban Thường vụ và các đồng chí lãnh đạo các địa phương phải xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, thống nhất nhận thức rằng, làm như vậy để hiệu lực chỉ đạo tăng lên, trực tiếp hơn so với tiến hành cuộc vận động những năm trước. Thực hiện chủ trương này, trước hết phải xác định đây là một nội dung không thể thiếu trong chương trình, kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cấp ủy. Cấp ủy phải định kỳ kiểm tra, xem xét, đánh giá, đôn đốc thực hiện. Có như vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mới trở thành công việc thường xuyên quan trọng được.

Đề nghị các đồng chí quán triệt đến từng chi bộ, các cấp cơ sở, phổ biến đến từng cán bộ Đảng viên và người dân ý nghĩa quan trọng của việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày 16-5-2012; trong đó, đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh rất cụ thể, sâu sắc về những nội dung học Bác và học Bác như thế nào?

Qua công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở các địa phương, các báo cáo tham luận của các điển hình thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW, cho thấy vai trò của người đứng đầu là rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả. Người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện và có quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo thực hiện, từng thời điểm, từng tháng, từng quý phải biết chọn những vấn đề trọng tâm để chỉ đạo thực hiện thì hiệu quả mới cao.

Các đồng chí cần quán triệt thống nhất về tư tưởng nhận thức là việc học tập Bác là học tập một đời, như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ: Học bác là phải giữ gìn phẩm chất chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, con đường cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; tinh thần lạc quan tin tưởng, phẩm chất kiên cường bất khuất ”giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Vào lúc này, chúng ta học Bác, càng phải kiên định, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng thể hiện ở cương lĩnh, đường lối của Đảng. Học Bác là học về đạo đức cách mạng trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, học về tư cách người cách mạng, đặc biệt là đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù ở trong mỗi con người, đấu tranh với cái ác, nâng cái thiện lên để giảm cái ác đi.... Bác phê phán những cái xấu, quan liêu, xa dân... Bác dạy đối với mình, với người phải thế nào; đối với Đảng, với dân phải thế nào; đối với địch thế nào... Học Bác là học phong cách, lối sống giản dị, khiêm tốn, thanh bạch, gần dân, không quan liêu, quan cách. Chính vì vậy, hiện nay chúng ta đang thực hiện việc làm theo Bác nhưng vẫn cần phải quán triệt việc học tập Bác.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy định về những điều Đảng viên không được làm, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo an ninh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hai là, về Bộ phận giúp việc, đề nghị các đồng chí thống nhất nhận thức rằng, đây là bộ phận cần thiết, làm công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy. Vấn đề quan trọng là tạo điều kiện hoạt động cho bộ phận này, như định chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, quy chế hoạt động, kinh phí... Trung ương cũng đã có hướng dẫn, đề nghị các tỉnh ủy quan tâm ,vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Bộ phận giúp việc phải thực sự chủ động, sáng tạo, tổng hợp tình hnh, tham mưu cho cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị trong đơn vị.

Ba là, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo trở thành công việc thường xuyên quan trọng của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Để làm được việc đó, cấp ủy và đồng chí bí thư chỉ đạo, định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, gắn với xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tài liệu sinh hoạt lấy từ tài liệu chuyên đề hàng năm của Trung ương, các tài liệu của địa phương, các tài liệu về đạo đức Hồ Chí Minh đã có và những điều Bác Hồ dạy, nhất là những lời dạy của Bác với những địa phương Bác đã về thăm, những địa phương từng có thời gian dài Bác sống và làm việc như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng...

Cuối năm, trong công tác tổng kết, cấp ủy phải đánh giá được kết quả, hiệu quả của sinh hoạt thường xuyên này.

Bốn là, cấp ủy, đồng chí bí thư với sự tham mưu của bộ phận giúp việc, trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm. Việc xây dựng tiêu chí, rà soát chuẩn mực đạo đức phải được thực hiện ở tất cả các cấp, gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên lồng ghép với các phong trào thi đua của đơn vị, địa phương, với các hoạt động ở từng chi bộ, khu phố, làng xóm, khu dân cư. Hướng dẫn mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trong chi bộ nơi mình sinh hoạt. Cuối năm, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức, là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

Năm là, ở từng tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, cấp ủy, bí thư cấp ủy, chỉ huy lựa chọn một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Cuối năm, sơ kết, đánh giá những chuyển biến, mức độ khắc phục, đẩy lùi tiêu cực và đề ra kế hoạch cho năm tiếp theo.

Sáu là, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, thực hiện Chỉ thị; đồng thời chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, qua loa, chiếu lệ, hình thức...

Chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, những sáng kiến tốt. Cung cấp thông tin về những điển hình người tốt, việc tốt cho các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời biểu dương, nhằm động viên những nhân tố tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các điển hình, tạo ra không khí phấn khởi, nhân rộng những điển hình tiên tiến, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua học tập và làm theo đạo đức của Bác Hồ.

Bảy là, trên cơ sở Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, cấp ủy, lãnh đạo các địa phương tiếp tục ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, gắn với những điều đảng viên không được làm, các quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy ước của tập thể, cộng đồng dân cư... Hằng năm sơ kết, đánh giá việc thực hiện trong kiểm điểm công tác cuối năm.

* Về các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đồng chí, Đoàn công tác xin ghi nhận và tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan có trách nhiệm sớm có giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở các địa phương trong hơn một năm rưỡi qua cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và khẳng định niềm tin vào sự cần thiết, hiệu quả thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị. Với tất cả tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và tình cảm cách mạng, tôi tin tưởng rằng, các đồng chí sẽ mang hết trách nhiệm và tâm huyết của mình vào công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Một lần nữa, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đoàn công tác, tôi xin hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị.

Xin cảm ơn Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Hội đồng nhân dân Tỉnh Bắc Cạn đã nhiệt tình, đăng cai, tạo điều kiện thuận lợi để Hội nghị giao ban của chúng ta đạt kết quả. Cảm ơn các cơ quan thông tin đại chúng đã đưa tin về Hội nghị; cảm ơn Ban Tổ chức Hội nghị đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Hội nghị thành công.

Xin chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các bài viết khác

Toà án nhân dân tối cao làm việc với Tòa án tỉnh Lạng Sơn   23/04/2012  
Bài phát biểu của đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (trước Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp)   30/03/2012  
Bài phát biểu của đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (trước Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương)   30/03/2012  
Bài phát biểu của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại buổi trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao   19/01/2012  
Bài phát biểu của đồng chí Trương Hòa bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại cuộc gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XIII   03/08/2011  
Bài phát biểu của Chánh án Trương Hòa Bình tại Lễ trao tặng "Vì sự nghiệp Tòa án" cho đồng chí Khămmy Xaynhavông, nguyên Chánh án TAND Tối cao nước CHDCND Lào   06/07/2011  
Phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 của Đồng chí Trương Hòa Bình, ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao   24/01/2011  
Bài phát biểu khai mạc Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 của Đồng chí Trương Hòa Bình, ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao   24/01/2011  
Ngành Tòa án nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện giai đoạn 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”   24/01/2011