Thư viện tài liệu
Bảo lưu điều ước quốc tế khía cạnh pháp luật và thực tiễn
 Trong xu thế toàn cầu hóa

Trong xu thế toàn cầu hóa, điều ước quốc tế có một vai trò ngày càng quan trọng bởi nó không chỉ là nguồn cơ bản của Luật quốc tế, tham gia điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực của đời sống quốc tế mà còn là công cụ hữu hiệu trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia. Về nguyên tác, khi các quố cgia bằng những hành vi khác nhau biểu thị việc chấp nhận sự ràng buộc với điều ước quốc tế cũng có nghĩa là các quốc gia chấp nhận sự ràng buộc với toàn bộ nội dung của điều ước đó. Tuy nhiên, trong một số điều ước quốc tế đã cho phép ngoại lệ của nguyên tắc này, chấp nhận khả năng quốc gia thành viên không bị ràng buộc bởi một hoặc một số điều khoản của điều ước thông qua hoạt động bảo lưu điều ước quốc tế. Hoạt động bảo lưu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quốc gia khi tham gia điều ước quốc tế. Bảo lưu điều ước được coi là giải pháp vừa đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thành viên điều ước quốc tế vừa đảm bảo quyền, lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề tương đối phức tạp, vừa có sự đan xen giữa yếu tố pháp lý và yếu tố chính trị.

Với mong muốn đem đến cho bạn đọc những tri thức về điều ước quốc tế nói chung và bảo lưu điều ước quốc tế nói riêng, cuốn sách đã ra đời.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(4/11/2020)
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: