Thư viện tài liệu
Pháp luật về tố cáo - Thẩm quyền, trình tự giải quyết
 Luật Tố cáo được Quốc hội nước C

Luật Tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018 thay thế cho Luật Tố cáo 2011. Đây là  đạo luật quan trọng, thể chế hóa quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được quy định tại Điều 30 Hiến pháp 2013, tạo cơ sở pháp lý để người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, phát hiện cho Nhà nước để kịp thời ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. So với Luật Tố cáo 2011, Luật Tố cáo mới đã có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung, một mặt tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền tố cáo của mình, mặt khác nâng cao trách nhiệm của cơ quan trong việc tiếp nhận và giải quyết các tố cáo của người dân. Để cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản về Luật Tố cáo, cuốn sách đã ra đời.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(4/11/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: