Thư viện tài liệu
Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình...
 Hôn nhân và gia đình là yếu tố n

Hôn nhân và gia đình là yếu tố nền tảng để duy trì, phát triển xã hội loài người. Trật tự gia đình có ý nghĩa căn bản trong việc tạo lập và duy trì trật tự xã hội nên dưới bất cứ một chế độ xã hội nào, trật tự này không chỉ là đối tượng bảo vệ của các quy phạm đạo đức, mà cả quy phạm pháp luật. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định hôn nhân là cơ sở của gia đình, gia đình là “tế bào” của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi tường quan trọng để hình thành và giáo dục nhân cách công dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, các bản hiến pháp của nước ta từ năm 946 đến nay đều khẳng định vai trò bảo hộ hôn nhân và gia đình của Nhà nước.

Thể chế hóa các quy định của Hiến pháp, luật hình sự với chức năng bảo vệ đã góp phần quan trọng vào việc duy trì, phát triển mối quan hệ hôn nhân và gia đình tiến bộ trong xã hội. Kể từ khi pháp điển hóa lần thứ nhất năm 1985 cho đến lần pháp điển hóa thứ ba năm 2015, Bộ luật Hình sự đã quy định những tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. Đặc biệt, Bộ luật Hình sự năm 1999 và 2015 đã dành một chương trình riêng để quy định về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, làm cơ sở để trừng trị người có hành vi xâm phạm quan hệ hôn nhân và gia đình ở mức độ cao, thông qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa các tội phạm này.

Cuốn sách này tập trung phân tích cơ sở  của việc quy định các tội phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong luật hình sự; xâu chuỗi một cách đầy đủ và có hệ thống về trình tự thời gian, phác họa “bức tranh” tổng thể về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam, đồng thời làm sáng tỏ những đặc điểm pháp lý đặc trưng của các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015. Bên cạnh đó, tác giả cũng nghiên cứu so sánh quy định của luật hình sự nước ngoài về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về các tôi xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình và đề xuất một số giải pháp bảo đảm thực thi những quy định của Bộ luật Hình sự 2015 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/11/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: