Untitled Document

Trụ sở TAND Tối cao

Địa chỉ:48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39363335

Sơ đồ khu làm việc TAND Tối cao


Thủ tục hành chính
Mẫu di chúc có công chứng, chứng thực
(23/06/2011-04:39:00 PM)
Thừa kế theo di chúc

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

Di chúc

 

Hôm nay, ngày ........tháng ......... năm .........., vào lúc....... giờ .........phút, tại ………………

Họ và tên tôi là: .............................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................

- Chứng minh nhân dân số:........................…………Nơi cấp: ...........................................

cấp ngày …………… tháng ……… năm ...............

- Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

 Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1..............................................................................................................

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ............................. ............................. ....................... ............................. ...................................

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời

Họ và tên Ông (Bà)............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................

Chứng minh nhân dân số:........................…………Nơi cấp: ...........................................cấp ngày …………… tháng ……… năm ...............

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

sẽ được thừa hưởng  toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại

 Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

 

 

Trong trường hợp Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung sau :

Để làm chứng cho việc lập Di chúc, tôi (chúng tôi) có mời người làm chứng là :

 

ông (Bà):...

 

Sinh ngày: .……/…..../………...

 

Chứng minh nhân dân số: ……...cấp ngày .... /.…/.…… tại …………….

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú...............................

 

ông (Bà):...

 

Sinh ngày: .……/…..../………...

 

Chứng minh nhân dân số: ………...cấp ngày .... /.…/.…… tại ………….

 

Hộ khẩu thường trú:(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú). ………………

 

Những người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

 

Tôi (chúng tôi) đã đọc Di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký vào Di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

 

 

    Người làm chứng (nếu có)                                      Người lập Di chúc

1.  (Ký và ghi rõ họ tên)                                        (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

  

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................)

 

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số.........thành phố …………..

 

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng)

Tôi....................................., công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố………….

 

Chứng nhận:

- Ông/bà ................................ đã tự nguyện lập Di chúc này;

 

- Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông(bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 

- Nội dung Di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

 

- Người lập Di chúc đã đọc bản Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và đã ký vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

 

- Di chúc này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), cấp cho người lập Di chúc .......... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

 

Số công chứng .........., quyển số ..........

                                                                           

                                                                                      Công chứng viên

                                                                          (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  

Tải về
  mẫudichúccócôngchứng,chứngthực.pdf
   In biểu mẫu
Các biểu mẫu khác
    Thừa kế theo Di chúc (23/06/2011)
    Mẫu di chúc có người làm chứng (24/06/2011)
    Mẫu di chúc không có người làm chứng (24/06/2011)
 
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao