Thư viện tài liệu
Các văn bản quy phạm pháp luật, án lệ, giải đáp của TANDTC
 Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp

Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử là nhiệm vụ hiến định – một trong những nhiệm vụ quan trọng hành đầu mà Tòa án nhân dân tối cao phải tập trung thực hiện. Năm 2015,2016, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nhiều nghị quyết, thông tư, giải đáp, công văn trao đổi nghiệp vụ; chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, ban hành nhiều thông tư liên tịch nhằm triển khai thi hành có hiệu quả các đạo luật quan trọng được Quốc hội khóa XIII thông qua, trong đó có những đạo luật trực tiếp liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân. Cũng trong năm 2016, Tòa án nhân dân tối cao đã lựa chọn các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, tổng kết, phát triển thành án lệ để áp dụng trong xét xử. Đây được nhìn nhận là dấu ấn của cải cách tư pháp, là phương thức hữu hiệu để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; tạo lập tính ổn định, minh bạch và công bằng trong các phán quyết của Tòa án.

Nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và có hệ thống đến bạn đọc, đặc biệt là các thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, luật sư và những người làm công tác pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao (trực tiếp là Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học)

 Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(13/11/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: