Thư viện tài liệu
So sánh BLDS năm 2005 và BLDS năm 2015
 Ngày 24/11/2015

Ngày 24/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và thay thế Bộ luật dân sự năm 2005. Bộ luật dân sự là một trong những đạo luật quan trọng, là luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ hội nhập quốc tế, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.

Để thi hành Bộ luật dân sự năm 2015, tại Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Toà án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo, Quốc hội đã phân công Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao ra soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của Bộ luật dân sự năm 2015 và phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật dân sự năm 2015.

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn bạn đọc tra cứu áp dụng văn bản luật một cách hiệu quả, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn “So sánh Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2015”. Cuốn sách được biên soạn theo phương pháp so sánh từng điều luật cụ thể của hai Bộ luật và chỉ rõ những điểm mới, những điểm được sửa đổi, bổ sung của Bộ luật dân sự năm 2015 so với Bộ luật dân sự năm 2005. Việc so sánh hai Bộ luật góp phần làm rõ việc sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành Bộ luật dân sự năm 2005 để đảm bảo Bộ luật dân sự thực sự phát huy được vai trò cơ bản trong hệ thống pháp luật. Đồng thời, thấy rõ sự kế thừa và phát triển các quy định còn phù hợp với thực tiễn của pháp luật dân sự, cũng như các giá trị văn hoá, tập quán, truyền thống đạo đức tốt đẹp của Việt Nam.

Hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích, giúp bạn đọc nghiên cứu và áp dụng Bộ luật dân sự vào các quan hệ dân sự trong thực tiễn cuộc sống.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: