Thư viện tài liệu
Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia Asean
 Việt Nam tuy mới gia nhập ASEAN

Việt Nam tuy mới gia nhập ASEAN từ năm 1995 song đã có sự hội nhập một cách chủ động và hiệu quả, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu và kết quả về hợp tác, phát triển của ASEAN đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong quá trình tham gia ASEAN, để phát huy vị trí, vai tò của nước ta trong hoạt động của tổ chức này, việc tìm hiểu và nắm vững về pháp luật, đặc biệt là về Hiến pháp của các nước thành viên ASAEN là điều cần thiết, nhất là trong bối cảnh Nhà nước ta đang triển khai việc thi hành Hiến pháp 2013, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân vì mục tiêu dân chủ, công bằng, văn minh và các nước ASEAN đang hướng tới việc hình thành, phát triển Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Qua đó, có thể tham khảo những kinh nghiệm tốt trong tiến trình đổi mới đất nước và thúc đẩy phương hướng mục tiêu phát triển về hợp tác của các quốc gia thành viên ASEAN.

Nội dung cuốn sách góp phần nâng cao hiểu biết của bạn đọc về Hiến pháp của các quốc gia thành viên trong khối ASEAN, đặc biệt là về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và cách xử lý các vấn đề quna trọng trong Hiến pháp ở các nước thành viên ASEAN.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: