Thư viện tài liệu
Tư tưởng Hồ Chí Minh- Nhận thức và vận dụng
 Hồ Chí Minh- anh hùng giải phóng

Hồ Chí Minh- anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho Đảng ta, nhân dân ta, cùng lớp lớp thế hệ người Việt Nam phấn đấu suốt đời học tập và noi theo. Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ Ĩ của Đảng đã xác định: “ Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc…”. Nối tiếp tư tưởng trên, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta khẳng định: “Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội- ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho các thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau”.

       Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta khẳng đinh: “Tư tưởng của Người, cùng với chủ nghĩa Mác- Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”.

      Đối với Đảng ta và các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc và điều này cũng có ý nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là nhằm thấm nhuần sâu sắc hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần phục vu nhân dân, đạo đức cách mạng của mỗi người, làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thức sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của hcungs ta. Vì vậy, việc giáo dục, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của toàn bộ sự nghiệp đổi mới của đất nước ta.

        Nhằm cung cấp thêm tài liệu cho các nghiên cứu, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp tái bản lần thứ hai cuốn “Tư tưởng Hồ Chí Minh- Nhận thức và vận dụng (Sách tham khảo)” do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tường là chủ biên trên cơ sở sắp xếp hợp lý và khai thác sâu hơn  những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời bổ sung một số quan điểm mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam.

         Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã cố gắng sửa chữa, bổ sung, sắp xếp lại nội dung của một số chương trên cơ sở quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản trong Giáo trình môn học tư tưởng Hồ Chí Minh của Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia bộ môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh- Một số nhận thức cơ bản” và Đề cương chỉ đạo môn học tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ giáo dục và đào tạo năm 2008. Tuy nhiên, môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đang trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện nên dù đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn và biên tập, song cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Nhà xuất bản Tư pháp và nhóm tác giả mong nhận được ý kiên đóng góp của bạn đọc để tiếp tục được hoàn thiện ở lần xuất bản tiếp theo.

               Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

(19/10/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: