LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

HỌC VIỆN TÒA ÁN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ơ

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 01 NĂM 2018

 

 

 

THỜI GIAN

CÔNG TÁC

CHỦ TRÌ VÀ THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

01-07/01

Trực tuần

TS. Nguyễn Minh Sử 

Phó Giám đốc

Học viện Tòa án

01/01

Nghỉ Tết dương lịch

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Học viện

 

Dự kiến

4/01

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp D, E, G, H Khóa 4 – Đào tạo Nghiệp vụ xét xử

Phòng Đào tạo Khảo thí

Khoa Đào tạo Thẩm phán

Phòng Quản lý học viện

Phòng họp tầng 2 –

Nhà A2

8-14/01

Trực tuần

Đ/c Nguyễn Thanh Mận

Phó Giám đốc

Học viện Tòa án

8/01

Chào cờ

Đ/c Nguyễn Thanh Mận

Phó Giám đốc chủ trì

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên

Sân đa năng

9-10/01

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Học viên, sinh viên

Hội trường nhà A1

Dự kiến

10-11/01

Thi tốt nghiệp lớp D, E, G, H Khóa 4 – Đào tạo Nghiệp vụ xét xử

Phòng Đào tạo Khảo thí

Khoa Đào tạo Thẩm phán

Nhà A3

Dự kiến

12/01

Bế giảng lớp D, E, G, H Khóa 4 – Đào tạo Nghiệp vụ xét xử

Phòng Đào tạo Khảo thí

Khoa Đào tạo Thẩm phán

Học viên lớp D, E, G, H Khóa 4 – Đào tạo Nghiệp vụ xét xử

Hội trường nhà A1

15-21/01

Trực tuần

TS. Trần Văn Hà

 Phó Giám đốc

Học viện Tòa án

Dự kiến

15/01

Khai giảng Khóa 5 – Đào tạo Nghiệp vụ xét xử tại Học viện

Phòng Đào tạo Khảo thí

Khoa Đào tạo Thẩm phán

Học viên Khóa 5 – Đào tạo Nghiệp vụ xét xử

Hội trường nhà A1

22-28/01

Trực tuần

TS. Nguyễn Văn Điệp

Phó Giám đốc

Học viện Tòa án

Dự kiến

23/01

Xét điều kiện tốt nghiệp và khen thưởng lớp D, E, G, H Khóa 4 – Đào tạo Nghiệp vụ xét xử

Phòng Đào tạo Khảo thí

Khoa Đào tạo Thẩm phán

Phòng Quản lý học viện

Phòng họp tầng 2 –

Nhà A2

29/01-4/02

Trực tuần

TS. Nguyễn Minh Sử 

Phó Giám đốc

Học viện Tòa án

 

Ghi chú: -  Lịch làm việc có thể thay đổi theo quyết định của Giám đốc Học viện Tòa án

 
 
 

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: