Thư viện tài liệu
Hỏi đáp về thế giới quan phương pháp luận triết học...
 Cuốn sách được kết cấu gồm 155 c

Cuốn sách được kết cấu gồm 155 câu hỏi, trong đó có 55 câu hỏi tự luận và 100 câu hỏi trắc nghiệm, cung cấp những kiến thức cơ bản về triết học Mác - Lênin như: các giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, phân biệt phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình,... Các câu hỏi trong cuốn sách được biên soạn một cách ngắn gọn, cô đọng, mang tính hệ thống, cung cấp nhiều kiến thức cần thiết về triết học Mác - Lênin, góp phần từng bước hình thành thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn cho hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn của bản thân, để không ngừng vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể trong thời kỳ mới, hội nhập.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(15/1/2021)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: