Thư viện tài liệu
Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo hiến pháp năm 2013
 Đảng

Đảng, Nhà nước ta luôn xác định con người là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước; bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, quyền công dân là nhân tố quan trọng trong phát triển bền vững, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm. Bên cạnh đó, lần đầu tiên Hiến pháp 2013 ghi nhận nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân trong trường hợp cân thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khoẻ của cộng đồng. Đây là một bước tiến lớn trong tư duy lập hiến của nước ta, góp phần bổ sung, phát triển cơ sở pháp lý để bảo vệ các quyền tốt hơn.

Nhà xuất bản tư pháp tái bản (Có sửa đổi, bổ sung) cuốn chuyên khảo “ Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo hiến pháp năm 2013” do TS. Nguyễn Văn Hiển, Uỷ viên thường trực, Uỷ ban pháp luật của Quốc hội khoá XIV và nghiên cứu viên Trương Hồng Quang làm chủ biên cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, giảng viên. Cuốn sách đã tập trung nghiên cứu và phân tích các vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn xây dựng, thi hành pháp luật tại nước ta, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể góp phần thực hiện hoá nguyên tăcts này theo quy định của Hiến pháp, Tuy nhiên, đây là một vấn đề khó và phức tạp cần tiếp tục được nghiên cứu, trao đổi trong quá trình xây dựng, hoàn thieenj cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân ở nước ta. Ngoài những phân tích các quan điểm được thừa nhận chung, để thể hiện rõ tính chất của chuyên khảo, chúng tôi giữ nguyên một số ý kiến của các tác giả trong cuốn sách để bạn đọc tham khảo và có ý kiến trao đổi.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

(19/10/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: