Thư viện tài liệu
Bình luận khoa học Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013
 Ngày 28-11-2013

Ngày 28-11-2013, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp năm 2013 với nhiều điểm mới và tiến bộ. Có thể nói, Hiến pháp năm 2013 đã kết tinh được tinh hoa trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam, thể hiện được ý Đảng, lòng dân và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra trong tình hình mới của đất nước. Kế thừa và phát triển các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; đồng thời thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, việc tuyên truyền, phổ biến và làm rõ các nội dung cụ thể của Hiến pháp năm 2013 qua các hình thức tìm hiểu, hỏi – đáp và đặc biệt là bình luận khoa học để làm sáng rõ nội dung của Hiến pháp hiện hành cho toàn dân là điều hết sức cần thiết, góp phần đưa Hiến pháp năm 2013 vào đời sống đạt hiệu quả cao.

Trên tinh thần đó, cuốn sách Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là công trình khoa học do tập thể các tác giả của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn đã làm rõ nội hàm của các quy định trong Hiến pháp năm 2013, từ Lời nói đầu đến Chương XI – Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp, qua đó làm sáng tỏ các nội dung liên quan đến từng chương, chế định, điều khoản cụ thể. Đặc biệt, các tác giả đã phân tích những điểm mới và ý nghĩa việc đổi mới của Hiến pháp năm 2013 so với các bản Hiến pháp trước đây, từ đó đề xuất những giải pháp thực thi từ góc độ nhận thức và quan điểm khoa học của cá nhân các nhà luật học và các chuyên gia. Đây là cuốn sách có ý nghĩa về mặt pháp lý, khoa học và thực tiễn.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: