URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=261602557&p_details=1
 
Thông tư liên tịch 10/TTLT_BTP_BTC_BCA_BQP_BTC_TANDTC_VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
01/10/2018-02:02:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ