URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=261602410&p_details=1
 
Báo cáo 44/BC-TANDTC về việc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án
01/10/2018-02:06:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ