URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=260865835&p_details=1
 
TTLT 02_2018_VKSNDTC_TANDTC_BCA_BQP_BTC_BNN&PTNT quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo
25/09/2018-11:00:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ