URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=255755202&p_details=1
 
Quyết định 51/QĐ-HĐT về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp
28/08/2018-10:49:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ