URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=254160442&p_details=1
 
Thông báo 617/TB-HĐT về kết quả kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính
15/08/2018-04:02:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ