URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=249837181&p_details=1
 
Công văn 74/TANDTC-TH về việc quán triệt thi hành một số văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
09/07/2018-03:37:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ