URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=247896251&p_details=1
 
Công văn 446/TANDTC-TCCB về việc góp ý dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ và điều động cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân
21/06/2018-02:34:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ