URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?pers_id=1751942&item_id=252494821&p_details=1
 
Công văn số 170/TANDTC-PC về việc thực hiện quy định của BLHS năm 2015 và NQ số 01/2018 về tha tù trước thời hạn có điều kiện
01/08/2018-04:40:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ