URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/Ctkh?pers_id=27677885&item_id=298509703&p_details=1
 
Kế hoạch đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho Khóa 6 đại học chính quy ngành Luật năm học 2022-2023
02/12/2022-08:47:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ