URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/Ctkh?pers_id=27677885&item_id=27816225&p_details=1
 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2012
29/03/2013-09:59:00 PM
 
Untitled Document

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NĂM 2012

- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ của ngành tại Hội nghị triển khai công tác năm 2012;
- Căn cứ đề nghị của Tòa án nhân dân các địa phương;
Trường Cán bộ Tòa án xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2012 với những nội dung sau:
I. CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
1. Các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ có chi tiền ngủ
1.1. Tập huấn Luật sửa đổi bổ sung Luật TTDS
(03 lớp còn lại của năm 2011, bao gồm 01 lớp miền Trung và 02 lớp miền Nam, đã có kế hoạch cụ thể).
Đối tượng: Thẩm phán TAND cấp huyện và tỉnh chuyên giải quyết án Dân sự, kinh doanh thương mại.
Thời gian: tổ chức vào quý II năm 2012
1.2. Nghiệp vụ Thư ký Tòa án
Đối tượng: Thư ký Tòa án nhân dân các cấp mới được tuyển dụng, chuyển ngạch chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký.
Số lượng: 08 - 10 lớp, mỗi lớp từ 150 – 200 người.
Thời gian: 06 - 07 ngày, tổ chức từ tháng 2 - 4 năm 2012.
1.3. Nghiệp vụ xét xử án Kinh doanh Thương mại
Đối tượng: Thẩm phán cấp huyện.
Nội dung: Chuyên sâu các loại tranh chấp về KDTM cho Thẩm phán TAND cấp huyện được tăng thẩm quyền theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS (Phối hợp với Tòa Kinh tế TANDTC xây dựng các chuyên đề cụ thể).
Số lượng: Tổ chức 03 lớp, mỗi lớp 120-150 người.
Thời gian: 05 ngày, tổ chức vào quý II năm 2012 (tháng 6).
Địa điểm tổ chức: tổ chức theo khu vực tại 3 miền (miền Bắc, miền Trung, miền Nam).
1.4. Nghiệp vụ xét xử và thi hành án Hình sự
Đối tượng: Thẩm phán Tòa án các cấp.
Nội dung:
- Đường lối xét xử một số tội phạm mới theo luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Một số chuyên đề các về vướng mắc mà các địa phương đề nghị tập huấn (phối hợp với Tòa Hình sự TANDTC xây dựng các chuyên đề cụ thể);
- Nghiệp vụ về công tác thi hành án hình sự theo Luật thi hành án Hình sự và các văn bản hướng dẫn;
- Tập huấn Thông tư liên tịch về xét xử vụ án Hình sự có người chưa thành niên
Số lượng: 03 lớp; mỗi lớp từ 120 - 150 học viên.
Thời gian: 05 ngày, tổ chức vào quý II năm 2012 (tháng 6).
1.5. Nghiệp vụ xét xử án Dân sự
Đối tượng: Thẩm phán TAND cấp tỉnh và cấp huyện;
Nội dung:
- Các Nghị quyết của HĐTP TANDTC về hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS;
- Nghị quyết hướng dẫn về án phí, lệ phí;
- Chuyên đề chuyên sâu: Một số vấn đề về nghiệp vụ xét xử các vụ án DS và chuyên đề sơ kết rút kinh nghiệm một năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.
Số lượng: 06 lớp; mỗi lớp từ 100 - 120 học viên
Thời gian: 04 - 05 ngày, tổ chức vào quý IV năm 2012.
1.6. Nghiệp vụ kế toán
Đối tượng: Kế toán trưởng.
Nội dung:
- Thực hiện chế độ kế toán mới Tamit;
- Các thông tư của Bộ Tài chính về chế độ kế toán trưởng;
- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của Kế toán trưởng;
- Quản lý Ngân sách Nhà nước;
- Quản lý tài sản công.
Số lượng: khoảng 80 người, kế toán trưởng của TAND các tỉnh và kế toán trưởng của các đơn vị cấp 2.
Thời gian: từ 03 ngày, tổ chức vào tháng 6 hoặc 7.
1.7. Nghiệp vụ về công tác Thống kê tổng hợp
Đối tượng: Cán bộ công chức đang công tác tại Vụ Thống kê Tổng hợp
Nội dung:
- Tập huấn nâng cao nghiệp vụ báo chí;
- Tập huấn công tác Thống kê và quản lý, sử dụng phần mềm thống kê các loại án;
- Tập huấn phương pháp tổng hợp thông tin và viết báo cáo;
- Tập huấn nâng cao trình độ quản trị mạng.
Thời gian: từ tháng 3 – tháng 5/2012
Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội
2. Các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ không chi tiền ngủ
2.1.  Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của Tòa án nhân dân tối cao
Đối tượng: Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và Cán bộ nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao.
Nội dung: Các Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tối cao chuẩn bị nội dung chương trình và phối hợp với Trường Cán bộ Tòa án tổ chức thực hiện;
- Thời gian: do các Tòa chuyên trách quyết định.
2.2. Bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu của địa phương           
Địa phương: chỉ thực hiện đối với các địa phương có văn bản yêu cầu
Nội dung: Chánh án TAND cấp tỉnh đề xuất nội dung tập huấn cần thiết cho địa phương mình.
Đối tượng: Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân.
Phương thức thực hiện:
- Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch: thời gian; địa điểm, nội dung và yêu cầu giảng viên gửi về Trường Cán bộ Tòa án.
-Trường Cán bộ Tòa án lập kế hoạch phù hợp nhu cầu của địa phương và khả năng của Trường.
- Trường và Tòa án nhân dân cấp tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện:
- Tòa án nhân dân địa phương chịu trách nhiệm về tiền ngủ cho học viên; Trường thanh toán các chế độ còn lại cho học viên theo quy định của Nhà nước.
- Số lượng: 10 lớp
- Thời gian: 02 - 03 ngày.
Địa điểm tổ chức: Tổ chức tại các địa phương có yêu cầu.
3. Lớp chuyên viên cao cấp
3.1. Đối tượng: Cho cán bộ của Tòa án nhân dân tối cao
3.1. Thời gian: dự kiến tổ chức vào quý I năm 2012.
3.2. Số lượng: 15 – 20 cán bộ có nhu cầu chuyển ngạch Thẩm tra viên cao cấp
II. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO
1. Đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên
1.1. Đối tượng: Thẩm tra viên mới chuyển ngạch.
1.2. Nội dung: Nghiệp vụ xét xử (chương trình dành cho Thẩm tra viên giai đoạn 1).
1.3. Số lượng: từ 01 – 02 lớp, mỗi lớp từ 50 – 70 người
1.4. Thời gian: 12 tuần, tổ chức vào quý II năm 2012.
2. Đào tạo lại Thẩm phán
2.1. Năm 2012, Trường dự kiến tổ chức 01 lớp đào tạo lại đối với Thẩm phán để rút kinh nghiệm.
2.2. Đối tượng: Thẩm phán TAND cấp huyện ở vùng sâu, vùng xa.
2.3. Nội dung đào tạo: cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng xét xử.
2.4. Thời gian: 30 ngày, thực hiện vào quý IV năm 2012 tại cơ sở mới của Trường, hình thức tập trung có bố trí chỗ ăn, ở.
3. Đào tạo tin học ngoại ngữ
          Đề nghị sử dụng mức kinh phí như năm 2011
4. Chương trình Hội nhập kinh tế
Đối tượng: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
Nội dung: Tập huấn chuyên sâu về các lĩnh vực như: sở hữu trí tuệ, các tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài, bảo hiểm, bắt giữ tàu biển...
Số lượng: 01 lớp cho khoảng 70 người.
Thời gian: 3 – 5 ngày
Địa điểm: Tại Hà Nội
III. ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHO LÀO VÀ CAMPUCHIA (Nguồn kinh phí riêng).
1. Lớp cho Cán bộ Tòa án nhân dân Lào
Đối tượng: Cán bộ Tòa án nhân dân Lào
Thời gian: 01 tháng
2. Lớp cho Cán bộ Tòa án Campuchia
Đối tượng: Cán bộ Tòa án nhân dân Campuchia
Thời gian: 01 tháng
Thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 9, tháng 10 cho các lớp Lào và Campuchia, sau khi trung tâm đào tạo Thẩm phán do Hàn Quốc xây dựng đưa vào hoạt động.
Tổng các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2012 theo kế hoạch dự kiến từ 44 – 47 lớp.
IV. CÔNG TÁC BIÊN SOẠN, XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU
1. Giáo trình đào tạo lại Thẩm phán
          Thành lập tổ biên soạn tài liệu đào tạo lại trên cơ sở các nguồn tài liệu giảng dạy của Trường Cán bộ Tòa án.
2. Giáo trình đào tạo Thẩm tra viên
          - Phối hợp với các Tòa chuyên trách TANDTC xây dựng giáo trình đào tạo Thẩm tra viên;
- Hoàn thành trong Quý I năm 2012.
3. Giáo trình đào tạo Thư ký Tòa án
Sửa chữa tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký phù hợp với Luật TTHC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
V. KINH PHÍ VÀ TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kinh phí
          Các chế độ về tiền ngủ, đi lại cho học viên, tiền chi phí đào tạo các lớp học được thực hiện theo chế độ hiện hành của Bộ Tài chính.
Trong năm 2012, Trường triển khai công tác đào tạo một số chức danh và đào tạo lại Thẩm phán nên kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cần được phân bổ nhiều hơn năm 2011 (Trường sẽ có dự trù kinh phí cụ thể bổ sung).
2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
2.1. Nội dung nghiệp vụ liên quan đến đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao thì đơn vị đó phối hợp với Trường chuẩn bị tài liệu và giảng viên trình Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao duyệt.
2.2. Các đơn vị có trách nhiệm cử Giảng viên là Thẩm phán của đơn vị mình viết tài liệu, giáo trình và tham gia giảng dạy theo đề nghị của Trường Cán bộ Tòa án hoặc theo Quyết định biệt phái có thời hạn
2.3. Trường Cán bộ Tòa án có trách nhiệm in, ấn cấp phát tài liệu, tổ chức lớp học, triệu tập học viên, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định thời gian, địa điểm mở lớp và thanh toán chi phí lớp học theo quy định của Bộ Tài chính.
Kính đề nghị Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Trường Cán bộ Tòa án thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2012.


Nơi nhận:

- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Đ/c Tưởng Duy Lượng P.CA (để chỉ đạo);
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp thực hiện);
- Lưu BGH;
- Phòng GV, phòng HC-QT (để thực hiện);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Chu Xuân Minh


In Trang | Đóng cửa sổ