URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/96345955?pers_id=96346165&item_id=266569152&p_details=1
 
Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp Khóa 1 Đào tạo Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính
11/01/2019-02:26:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ