URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677503?pers_id=110552854&item_id=267268852&p_details=1
 
Thông báo số: 11/HVTA V/v xét miễn học và miễn thi các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo đại học
29/01/2019-10:06:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ