URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677503?pers_id=110552854&item_id=266562099&p_details=1
 
Kế hoạch số: 05/2019/KH-HVTA Đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh hệ đại học năm học 2018-2019
11/01/2019-10:54:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ