URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677501?pers_id=110552854&item_id=290932375&p_details=1
 
Thông báo số: 301/TB-HVTA V/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 2 đại học chính quy ngành Luật (Đợt tốt nghiệp tháng 9 năm 2021)
24/11/2021-11:33:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ