URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677501?pers_id=110552854&item_id=290707562&p_details=1
 
Thông báo số: 286/TB-HVTA V/v thu học phí và các khoản phí khác đối với sinh viên đại học Khóa 3,4,5 học kì 1 năm học 2021-2022
11/11/2021-07:52:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ