URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677501?pers_id=110552854&item_id=268926316&p_details=1
 
Kế hoạch số: 43/KH-HVTA V/v tổ chức Lễ khai giảng lớp E,G,H,I Khóa 6 - Đào tạo nghiệp vụ xét xử tại Học viện Tòa án
14/03/2019-08:17:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ