URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677501?pers_id=110552854&item_id=265757355&p_details=1
 
Thông báo số: 358/TB-HĐT Về việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính
21/12/2018-10:00:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ