URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=299725725&p_details=1
 
Thông báo lịch thi Vòng 2 theo hình thức thi tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Học viện Tòa án năm 2022
06/02/2023-04:22:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ