URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=299251534&p_details=1
 
Thông báo số: 08/TB-HĐT V/v nộp đơn và lệ phí phúc khảo kết quả bài thi Kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên năm 2022
10/01/2023-08:15:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ