URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=295985901&p_details=1
 
Thông báo số: 232/TB-HĐT V/v nộp đơn và lệ phí phúc khảo kết quả bài thi Kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2022
08/08/2022-07:05:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ