URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=291829527&p_details=1
 
Thông báo số: 15/TB-HVTA V/v thu học phí và các khoản phí khác đối với sinh viên đại học Khoá 3,4,5,6 học kì 2 năm học 2021-2022
14/01/2022-08:25:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ