URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=291692300&p_details=1
 
Thông báo số: 07/TB-HVTA V/v thay đổi kế hoạch ôn thi và thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ nhất năm 2021
07/01/2022-10:37:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ