URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=290655060&p_details=1
 
Thông báo số: 282/TB-HVTA V/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên Học kỳ 1 (Năm học 2021-2022)
08/11/2021-11:22:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ