URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=288461285&p_details=1
 
Công văn số: 155/2021/HVTA V/v hoãn triệu tập học viên Khóa 3 - Đào tạo Thẩm tra viên chính và Khóa 28 - Đào tạo Thư ký Tòa án
13/07/2021-03:59:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ