URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=27676164&item_id=286383235&p_details=1
 
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
29/03/2021-05:31:00 AM
 
Thực hiện Công văn số 12-CV/ĐU ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong 02 ngày 27-28/3/2021 Đảng ủy Học viện Tòa án đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Thực hiện Công văn số 12-CV/ĐU ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong 02 ngày 27-28/3/2021 Đảng ủy Học viện Tòa án đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại điểm cầu Học viện Tòa án, Hội nghị được kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Đảng viên thuộc Chi bộ trực thuộc, Chi bộ tạm thời thuộc Đảng bộ Học viện Tòa án. Các đảng viên đã nghiêm túc, chú ý lắng nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.


Các đảng viên tại điểm cầu thuộc Đảng bộ Học viện Tòa án học tập nghiêm túc

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, những điểm mới của văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy trong Đảng bộ Học viện Tòa án sẽ tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền và hiện thực hóa những nội dung của Văn kiện trong điều kiện cụ thể của Học viện Tòa án.

Tại điểm cầu Học viện Tòa án, việc học tập, quán triệt Nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng.

Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ