URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=27676164&item_id=284454502&p_details=1
 
Học viện Tòa án tổ chức thi tốt nghiệp lớp A, B Khóa 27 - Đào tạo Thư ký Tòa án
17/12/2020-02:30:00 AM
 
Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-HVTA ngày 07/12/2020 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp lớp A, B Khóa 27 - Đào tạo Thư ký Tòa án, ngày 14/12/2020, Học viện Tòa án đã tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp A, B Khóa 27 - Đào tạo Thư ký Tòa án.
Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-HVTA ngày 07/12/2020 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp lớp A, B Khóa 27 - Đào tạo Thư ký Tòa án, ngày 14/12/2020, Học viện Tòa án đã tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp A, B Khóa 27 - Đào tạo Thư ký Tòa án.

Khóa 27 - Đào tạo Thư ký Tòa án được khai giảng vào ngày 16/11/2020 tại Học viện Tòa án theo Quyết định số 211/2020/QĐ-HVTA ngày 09/11/2020 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc mở Lớp A, B Khóa 27 - Đào tạo Thư ký Tòa án. Sau 01 tháng học tập nghiêm túc, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho 183 học viên thuộc Khóa 27 - Đào tạo Thư ký Tòa án.

Theo chương trình đào tạo, ngoài việc phải hoàn thành các học phần của chương trình (kiểm tra kết thúc học phần, tiểu luận…) các học viên phải thực hiện 2 bài thi tốt nghiệp, cụ thể:

  - Sáng ngày 14/12/2020: Môn tự luận;

  - Chiều ngày 14/12/2020: Môn trắc nghiệm.

TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối cao, Giám đốc Học viện Tòa án, Chủ tịch Hội đồng thi đã quán triệt các Ban giúp việc (Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Đề thi…) nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về nội quy, quy chế thi của Học viện Tòa án đã niêm yết.

Để đảm bảo tính nghiêm túc, trong suốt quá trình thi, Hội đồng thi đã phân công cán bộ đi kiểm tra, giám sát công tác coi thi, khích lệ tinh thần để các học viên tự tin làm bài thi tốt nghiệp. Đồng thời, yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi mà Học viện đề ra.

Quá trình tổ chức kỳ thi, các Ban giúp việc làm việc nghiêm túc; các học viên tham dự tuân thủ đúng nội quy, quy chế thi mà Học viện đã thông báo trước kỳ thi.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, sự phối hợp giữa các Ban giúp việc và sự nỗ lực, cố gắng của các học viên, kỳ thi tốt nghiệp đã hoàn thành tốt theo đúng kế hoạch đề ra với tinh thần nghiêm túc, công bằng và hiệu quả.
Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ