URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=282199249&p_details=1
 
Thông báo số: 33/TB-ĐTKT về thời gian bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2020-2021
01/09/2020-02:31:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ