URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=281383117&p_details=1
 
Thông báo số: 164/TB-HVTA V/v triệu tập thí sinh ôn và thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán lần thứ nhất năm 2020 (có danh sách kèm theo)
21/07/2020-02:13:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ